Welkom About us Application Forms Akademie Sport Koshuise Kontak
Welkom Subjects Gr 11 & 12: Vakkeuses beskikbaar by skool / Subject choices available at school

VAKKEUSE GR 8 & 9 SUBJECT CHOICE

Groep 1 Kies EEN / Choose ONE

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Eerste Add. Taal

Groep 1 Kies EEN / Choose ONE

English Home Language

English First Add. Language

Kies enige een van die volgende opsies

Choose any one of the following options

Opsie / Option 1:
Musiek / Music
Kuns / Art
Drama

Opsie / Option 2:
Musiek / Music
Duits / German
Drama

Opsie / Option 3:
Musiek / Music
Frans / French
Drama

Opsie /Option 4:
Musiek / Music
Kuns / Art
Duits / German

Opsie / Option 5:
Musiek / Music
Kuns / Art
Frans / French

Opsie / Option 6:
Kuns / Art
Duits / German
Drama

Opsie / Option 7:
Kuns / Art
Frans / French
Drama

Back to top

Back to top

Tel: +27 (0)21 872 4367 – Fax: +27 (0)21 872 7812 – E-mail: admin@larries.co.za

Share on Facebook

Find us:

Created by ©VR Graphics

Grade 10 Grade 8, 9

VAKKEUSE GR 10-12 SUBJECT CHOICE

Groep 1 Kies EEN / Choose ONE

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Eerste Add. Taal

Groep 1 Kies EEN / Choose ONE

English Home Language

English First Add. Language

Verpligtend / Compulsory

Lewensoriëntering / Life Orientation

Choose any 4 subjects from the following / Kies enige 4 vakke uit die volgende

(1 subject per block of which Mathematics /
 Mathematical Literacy must be one)

(1 vak per blokkie, waarvan Wiskunde /
 Wiskunde Geletterdheid een moet wees)

Business Studies /
Besigheidstudies

Physical Sciences /
Fisiese Wetenskappe

*Computer Applications
 Technology (CAT) / RTT

Mathematics / Wiskunde

Dramatic Arts / Dramatiese Kunste

German / Duits

French / Frans

Geography / Geografie

*Computer Applications
Technology (CAT) / RTT

Physical Sciences /
Fisiese Wetenskappe

Accounting / Rekeningkunde

Mathematics / Wiskunde

Mathematical Literacy /
Wiskundige Geletterdheid

*Tourism / Toerisme

Accounting / Rekeningkunde

History / Geskiedenis

Life Sciences /
Lewenswetenskappe

Geography / Geografie

Business Studies /
Besigheidstudies

*Hospitality Studies / Gasvryheidstudies

Life Sciences /
Lewenswetenskappe

Mathematics / Wiskunde

History / Geskiedenis

Music can be taken in any group

Musiek kan in enige groep geneem word

NB: Physical Sciences can only be taken in combination with Maths and NOT Mathematical Literacy.

Subjects marked with an * are NOT university exemption subjects.

NB: Fisiese Wetenskappe kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskundige Geletterdheid nie.

Vakke gemerk met ’n * is NIE universiteitstoelatingsvakke NIE.

The following subjects can be taken as an EIGHTH SUBJECT:

  • Visual Art and Art Design (NOT a university exemption subject) at the Jack Meyer Art Centre
  • Information Technology at Labori High School
  • Engineering Graphics and Design at Paarl BHS
  • Any other subject at the school – apply at Ms Van Aswegen, proven record of good marks is a prerequisite.


Die volgende vakke kan as ’n AGSTE VAK geneem word:

  • Visuele Kuns en Ontwerpkuns (NIE universiteitstoelatingsvak) by die Jack Meyerkuns-sentrum
  • Inligtingstegnologie by Laborie Hoërskool
  • Ingenieursgrafika en Ontwerp by HJS Paarl
  • Enige ander vak by die skool – doen aansoek by Me. Van Aswegen, bewese rekord van goeie punte is ‘n voorvereiste.